SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA

 

Splošni pogoji poslovanja v nadaljevanju obravnavajo odnos, pravice in obveznosti pogodbenih strank,     ter določajo način, vsebino in pogoje poslovanja med BJJ DOM d.o.o., Šmartinska cesta 106, 1000 Ljubljana, davčna št. 64008967 (v nadaljevanju "Klub")  in članom oziroma članico kluba ter njegovim zakonitim zastopnikom oziroma zastopnico (v nadaljevanju član), ter dopolnjujejo Dogovor o članstvu v Klubu, sklenjen med članom, in Klubom.

Splošni pogoji poslovanja, cenik, ter posamezni Dogovor o članstvu se lahko v času veljavnosti dogovora spremenijo. Spremembe pričnejo veljati 15 dni po objavi na spletni strani ali oglasni deski Kluba oziroma pisnem obvestilu preko e-pošte.

Vsi ostali pogoji, ki niso navedeni v Splošnih pogojih poslovanja Kluba so opredeljeni v dogovoru o članstvu, ki ga član sklene s Klubom.

Informacije, ki jih vadeči dobi neposredno/ustno od predstavnikov Kluba ne zavezujejo bolj kot navedbe v Splošnih pogojih ali posameznem Dogovoru o članstvu. V primeru dvoma se šteje za veljavno tista ponudba/informacija, ki je sestavljena v pisni obliki.

1.PROGRAMI VADBE

Klub trenutno izvaja štiri različne programe vadb, ki so podrobneje opisani na spletni strani Kluba:

  • GB1 – Osnove Jiu-Jitsa;
  • GB2 – Nadaljevalni Program;
  • GB3 – Napredni Program;
  • GBK - Otroški Program; ter
  • Individualne vadbe.

Pogoj za sodelovanje v programih vadb je veljaven dogovor o članstvu ter poravnane zapadle obveznosti do kluba.

Člani sprejemajo odgovornost in se odpovedujejo uveljavljanju odškodninske odgovornosti za morebitne poškodbe v povezavi z vadbami in dogodki Kluba.

2. ČLANSTVO

Pogoj za sodelovanje v programih vadb je veljaven dogovor o članstvu ter poravnane zapadle obveznosti do kluba.

Osebe mlajše od 18 let mora pri sklenitvi Dogovora o članstvu zastopati njihov zakoniti zastopnik.

Dogovora o članstvu do vključno zadnjega meseca vezave ni mogoče enostransko odpovedati, razen v primeru hujših kršitev pogodbe, med katere štejejo naprimer zamujanje pri plačilu članarine ali nenapovedane odpovedi treningov s strani Kluba brez upravičljivih razlogov. 

Član mora pred zadnjim dnem dogovorjene vezave na recepciji Kluba osebno podpisati odstopno
izjavo, sicer se Dogovor o članstvu ob izteku dogovorjene vezave avtomatsko obnovi po en mesec naenkrat, pri čemer se članarina obračuna po veljavni ceni enega meseca članstva za skupino, kateri član pripada.

3. ČLANARINA

Članarina se obračuna po veljavnem ceniku, glede na starost člana, ki določa h kateri skupini član pripada. V veljavi so cene, navedene v ceniku, dostopnem na spletni strani Kluba ter recepciji Kluba. Vse cene so brez DDV in veljajo v trenutku sklenitve posameznega Dogovora o članstvu.

Račune za članarino pošiljamo po elektronski pošti, za tekoči mesec. Rok plačila članarine je 15 dni od izstavitve računa.

Zamuda pri plačilu članarine: V primeru zamujanja s plačilom se članu lahko prepove nadaljnje sodelovanje pri vadbi.

4. VAROVANJE IN UPORABA OSEBNIH PODATKOV

Član s sklenitvijo Dogovora o članstvu izbirno pristaja na uporabo osebnih podatkov z namenom izvedbe vadbe ter za namene trženja, prodaje, segmentacije kupcev, statistične obdelave in obveščanja o ostalih ponudbah Kluba. Klub se zavezuje, da bo vse pridobljene osebne podatke o naročniku varoval v skladu z veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

Član lahko od Kluba kadarkoli zahteva, da slednji prekine z uporabo zbranih osebnih podatkov za vse ostale namene, razen namene koordinacije pri izvedbi vadb ter izdaje računov, s pisno zahtevo na info@gbljubljana.si.

Javno dostopni osebni podatki udeležencev posameznih programov vadbe oz. osebni podatki mladoletnih otrok (udeleženih v posameznih programih), ki po naravi, vsebini ali namenu ne posegajo v zasebnost posameznika (npr. fotografije, video ali zvočni posnetki dejavnosti in aktivnosti članov na treningu, tekmovanju ter druge podobne aktivnosti), se lahko uporabljajo za objavo na spletnih straneh društva, v strokovnih člankih ali drugih javnih in socialnih medijih, razen v primeru, ko član izrecno odkloni njihovo objavo.

5. IZJAVA KLUBA O VARSTVU PODATKOV

Vaše osebne podatke bomo uporabljali samo za namene članstva, delovanja in promocije Kluba in jih brez vašega pisnega privoljenja ne bomo delili s tretjimi osebami.

6. VRAČILO DENARJA

Denarja ne vračamo.

7. UPORABA SPLETNE STRANI TER AŽURNOST INFORMACIJ

Spletno mesto www.gbljubljana.si (“spletna stran”) je vzpostavljeno z namenom predstavitve Kluba ter izvajanja programov vadb in informiranja članov Kluba.

Klub ne daje nobenih zagotovil, da je vsebina spletne strani vključno z vsem pisnim in slikovnim ter ostalim materialom ažurna.

 

Verzija 3.0 (sprejeta 1.11.2021).

Gracie Barra Logo
Kontakt
Gracie Barra Ljubljana
Šmartinska cesta 106,
1000 Ljubljana
info@gbljubljana.si
ponedeljek: 16:10-20:30
torek: 06:30-08:00; 9:30-10:30; 16:10-21:00
sreda: 9:30-10:30; 16:10-20:30
četrtek: 06:30-08:00; 9:30-10:30; 16:10-21:00
petek: 9:30-10:30; 16:10-20:30
sobota: 08:00-10:30
nedelja: 09:30-10:30
cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram