SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA

Splošni pogoji poslovanja v nadaljevanju obravnavajo odnos, pravice in obveznosti pogodbenih strank, ter določajo način, vsebino in pogoje poslovanja med KLUBOM BRAZILSKEGA JIU-JITSA - INŠTRUKTOR BORILNIH VEŠČIN, CARLOS ALBERTO MAIA FILHO S.P., Šmartinska cesta 106, 1000 Ljubljana z matično številko: 6388175000, (v nadaljevanju "Klub") in članom oziroma članico kluba ter njegovim zakonitim zastopnikom oziroma zastopnico (v nadaljevanju član), ter dopolnjujejo Dogovor o članstvu v Klubu, sklenjen med članom in Klubom.

Splošni pogoji poslovanja, cenik, ter posamezni Dogovor o članstvu se lahko v času veljavnosti dogovora spremenijo. Spremembe pričnejo veljati 15 dni po objavi na spletni strani ali oglasni deski Kluba, oziroma pisnem obvestilu preko e-pošte.

Vsi ostali pogoji, ki niso navedeni v Splošnih pogojih poslovanja Kluba so opredeljeni v dogovoru o članstvu, ki ga član sklene s Klubom.

Informacije, ki jih vadeči dobi neposredno/ustno od predstavnikov Kluba ne zavezujejo bolj kot navedbe v Splošnih pogojih ali posameznem Dogovoru o članstvu. V primeru dvoma se šteje za veljavno tista ponudba/informacija, ki je sestavljena v pisni obliki.

I. PROGRAMI VADBE

Klub trenutno izvaja štiri različne programe vadb, ki so podrobneje opisani na spletni strani Kluba:

- GB1 – Osnove Jiu-Jitsa;
- GB2 – Nadaljevalni Program;
- GB3 – Napredni Program;
- Otroški Program; ter
- Individualne vadbe.

Pogoj za sodelovanje v programih vadb je veljaven dogovor o članstvu ter poravnane zapadle obveznosti do kluba.

Člani sprejemajo odgovornost in se odpovedujejo uveljavljanju odškodninske odgovornosti za morebitne poškodbe v povezavi z vadbami in dogodki Kluba.

II. ČLANSTVO

Pogoj za sodelovanje v programih vadb je veljaven dogovor o članstvu ter poravnane zapadle obveznosti do kluba.

Osebe mlajše od 18 let mora pri sklenitvi Dogovora o članstvu zastopati njihov zakoniti zastopnik.

Dogovora o članstvu do vključno zadnjega meseca vezave ni mogoče enostransko odpovedati, razen v primeru hujših kršitev pogodbe, med katere štejejo naprimer zamujanje pri plačilu članarine ali nenapovedane odpovedi treningov s strani Kluba brez upravičljivih razlogov.

Član mora pred zadnjim dnem dogovorjene vezave na recepciji Kluba osebno podpisati odstopno izjavo, sicer se Dogovor o članstvu ob izteku dogovorjene vezave avtomatsko obnovi po en mesec naenkrat, pri čemer se članarina obračuna po ceni enega meseca v paketu tromesečne vezave.

III. ČLANARINA

Članarina se obračuna po veljavnem ceniku, glede na izbran program in trajanje vezave, in se izračuna kot znesek mesečne članarine pomnožen s številom mesecev vezave. V veljavi so cene, navedene v ceniku, dostopnem na spletni strani Kluba ter recepciji Kluba. Vse cene so brez DDV in veljajo v trenutku sklenitve posameznega Dogovora o članstvu.

Račune za članarino pošiljamo po elektronski pošti, za tekoči mesec. Rok plačila članarine je 15 dni od izstavitve računa.

Zamuda pri plačilu članarine: V primeru, da član ne poravna članarine do vključno 15. dne po prejemu računa, začnejo s šestnajstim dnem teči zamudne obresti v višini 12% p.a. članu pa se lahko tudi prepove nadaljnje sodelovanje pri vadbi.

IV. ZAMRZNITEV ČLANSTVA

V primeru enoletne vezave imajo člani možnost zamrzniti svoje članstvo za dve obdobji v letu, pri čemer lahko vsako posamezno obdobje traja najmanj 30 in največ 90 dni.

Do zamrznitve članstva pride tudi v primeru da član z zdravniškim potrdilom izkaže obstoj hujših telesnih poškodb, ki onemogočajo vadbo. Zamrznitev traja do izboljšanja zdravstvenega stanja.

Čas zamrznitve članstva se ne všteva v obdobje vezave, in članu za to obdobje ni potrebno poravnati mesečne članarine.

V. VAROVANJE IN UPORABA OSEBNIH PODATKOV

Član s sklenitvijo Dogovora o članstvu izbirno pristaja na uporabo osebnih podatkov z namenom izvedbe vadbe ter za namene trženja, prodaje, segmentacije kupcev, statistične obdelave in obveščanja o ostalih ponudbah Kluba. Klub se zavezuje, da bo vse pridobljene osebne podatke o naročniku varoval v skladu z veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

Član lahko od Kluba kadarkoli zahteva, da slednji prekine z uporabo zbranih osebnih podatkov za vse ostale namene, razen namene koordinacije pri izvedbi vadb ter izdaje računov, s pisno zahtevo na info@gbljubljana.si

Javno dostopni osebni podatki udeležencev posameznih programov vadbe oz. osebni podatki mladoletnih otrok (udeleženih v posameznih programih), ki po naravi, vsebini ali namenu ne posegajo v zasebnost posameznika (npr. fotografije, video ali zvočni posnetki dejavnosti in aktivnosti članov na treningu, tekmovanju ter druge podobne aktivnosti), se lahko uporabljajo za objavo na spletnih straneh društva, v strokovnih člankih ali drugih javnih in socialnih medijih, razen v primeru, ko član izrecno odkloni njihovo objavo.

VI. IZJAVA KLUBA O VARSTVU PODATKOV

Vaše osebne podatke bomo uporabljali samo za namene članstva, delovanja in promocije Kluba in jih brez vašega pisnega privoljenja ne bomo delili s tretjimi osebami.

VII. VRAČILO DENARJA

Denarja ne vračamo.

VIII. UPORABA SPLETNE STRANI TER AŽURNOST INFORMACIJ

Spletno mesto www.gbljubljana.si (“spletna stran”) je vzpostavljeno z namenom predstavitve Kluba ter izvajanja programov vadb in informiranja članov Kluba.

Klub ne daje nobenih zagotovil, da je vsebina spletne strani, vključno z vsem pisnim in slikovnim ter ostalim materialom, ažurna.

Verzija 1.0. (sprejeta 12. 3. 2019).

Gracie Barra Logo
Kontakt
Gracie Barra Ljubljana
Šmartinska cesta 106,
1000 Ljubljana
info@gbljubljana.si
Začasno zaprto
Copyright © 2021 GRACIE BARRA all rights reserved.
power-offcross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram